ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ควา่มรู้เกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถ่ิน การหาเสียงและค่าใช้จ่ายในการหาเสียงท้องถ่ิน
   
 
   
 
 
   
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 26 มิถุนายน 2563