ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมืองดเผาหญ้า วัชพืช ขยะ และเศษวัสดุริมถนนในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2563
   
 
   
 
 
 

 ขอความร่วมมืองดเผาหญ้า วัชพืช ขยะ และเศษวัสดุริมถนนในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2563

เนื่องด้วยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖3  ระหว่างวันที่ ๒7 ธันวาคม ๒๕62 -  

2 มกราคม ๒๕๖3  มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน  และเป็นช่วงที่ประชาชนใช้รถใช้ถนนเพื่อเดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก  ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่สร้างความสูญเสียต่อชีวิต  ร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนสูงกว่าในช่วงเวลาปกติ  อุบัติเหตุทางถนน           อันเกิดจากการขับขี่ยานพาหนะที่ไม่ปลอดภัย และที่เกิดจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ  เช่น  สภาพถนน  สภาพยานพาหนะ  เครื่องกีดขวางธรรมชาติ  และสภาพทัศน์วิสัยบนถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ที่เกิดขึ้นในแต่ละปี  ประกอบในช่วงเวลาดังกล่าวมีสภาพอากาศร้อนอบอ้าวกับมีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยได้ง่าย โดยเฉพาะการเผาหญ้า วัชพืช ขยะ และเศษวัสดุในบริเวณพื้นที่รกร้างที่อาจลุกลามไหม้บ้านเรือนข้างเคียงจนได้รับความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งทำให้เกิดกลุ่มควันซึ่งมีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ หรือปกคลุมเส้นทางจราจร ก่อให้เกิดทัศนวิสัยไม่ดีในการขับขี่ยานพาหนะจนอาจเกิดอุบัติเหตุได้

 
     
 
ประกาศเมื่อ 24 ธันวาคม 2562