ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ขนาบนาก เรื่อง ขอความร่วมมืองดจำหน่ายจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2563
   
 
   
 
 
 

 ขอความร่วมมืองดจำหน่ายจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2563

เนื่องด้วยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖3  ระหว่างวันที่ ๒7 ธันวาคม ๒๕62 -  

2 มกราคม ๒๕๖3  มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน  และเป็นช่วงที่ประชาชนใช้รถใช้ถนนเพื่อเดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก  ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่สร้างความสูญเสียต่อชีวิต  ร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนสูงกว่าในช่วงเวลาปกติ  อุบัติเหตุทางถนน           อันเกิดจากการขับขี่ยานพาหนะที่ไม่ปลอดภัย และที่เกิดจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ได้ 

 
     
 
ประกาศเมื่อ 24 ธันวาคม 2562