กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
     
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
   
 
   
 
 
   
     
 
ประกาศเมื่อ 10 มกราคม. 2561