กิจกรรม : โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน ประจำปี 2561


รายละเอียด :
    

 โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

จากสถานการณ์ขยะมูลฝอย ขยะอันตรายของตำบลขนาบนากที่เป็นอยู่ในปัจจุบันประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการบริหารจัดการขยะ  ดังนั้น เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างจิตสำนึกของประชาชนในการลดปริมาณขยะ รักษาความสะอาดของบ้านเมือง และดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาขยะ              องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก ได้เห็นถึงความสำคัญในการบริหารจัดการขยะในตำบล โดยการให้ความรู้แก่ประชาชนในการลดและการคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่จุดกำเนิด ตามหลักการ 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) ซึ่งเป็นการจัดการและแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ของขยะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและให้ประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อคุณภาพชีวิตและสิงแวดล้อมของบ้านเมืองที่ดีขึ้นพร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน  การจัดให้มีจุดรวมขยะอันตรายประจำหมู่บ้านและองค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก ส่งเสริมให้หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านต้นแบบด้านการจัดการขยะมูลฝอย และส่งเสริมการทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ และการลดใช้พลาสติกและโฟม   จึงได้จัดทำโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561   ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ที่ระเบียบและกฏหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 ..2549 ตามหมวด ๓ มาตรา ๑๘ , มาตรา 16 (17) (18) , พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 .. 2552 ส่วนที่ ๓ มาตรา ๖๗ () และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.. ๒๕๓๕ หมวด ๓ มาตรา ๑๘ , แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 21 (พ.. 2560-2564)และแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลของประเทศ (พ.. 2559-2564)

 

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561    อ่าน 603 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**